Các nhóm tình nguyện trải qua quãng đường khó khăn để đến nơi thi thể K nằm.
Các nhóm tình nguyện trải qua quãng đường khó khăn để đến nơi thi thể K nằm.